Ron Holmes moderates Dallas Retail Real Estate Summit